Назва видання державною мовою: Термінологічний вісник
Назва видання англійською мовою: Terminolohichnyi Visnyk
Тип видання: збірник наукових праць
Статус видання: вітчизняне
Мова (мови) видання: змішаними мовами та паралельними випусками:
українська, російська, англійська
Вид видання за цільовим призначенням: наукове
Періодичність: 1 раз на 2 роки
Cфера поширення та категорія читачів: загальнодержавна; науковці, викладачі, докторанти, аспіранти, студенти
Засновник: Інститут української мови Національної академії наук України
Проблематика: публікація оригінальних і оглядових робіт з теоретичного та прикладного українського й зарубіжного термінознавства, консультацій з актуальних проблем термінології, наукової хроніки, дисертаційних тем
Рік заснування: 2011
ISSN: 2221-8807
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 19881-9681 ПР від 11.04.2013
Фахова реєстрація у ДАК України: Затверджено наказом МОН України № 1279 від 06.11.2014
Головний редактор: Гриценко Павло Юхимович, доктор філологічних наук, професор
Відповідальний редактор: Іващенко Вікторія Людвігівна, доктор філологічних наук
Додаткові відомості:
Адреса редакції: Інститут української мови НАН України
вул. Грушевського, 4, Київ, Україна, 01001
Тел.: (044) 279-18-85; факс: (044) 279-56-19
E-mail: term_visnyk@ukr.net